Kennisontwikkeling en kennisdeling

DGGF investeert in opkomende markten om lokaal ondernemerschap te stimuleren. Daarmee worden kennis, leerpunten en 'best practices' gegenereerd. Om dit vast te leggen heeft de SC&BD-faciliteit een component ‘Kennisontwikkeling en kennisdeling’ die de totstandkoming van praktijkgerichte onderzoeken ondersteunt en kennisuitwisselingsevenementen organiseert in nauwe samenwerking met relevante – lokale – partners. Door het actief delen van inzichten over de financiering van het mkb in opkomende markten wil DGGF kennisuitwisseling systematiseren en de hele sector in staat stellen te leren.

Deze webpagina geeft een overzicht van alle gepubliceerde kennisproducten en uitkomsten van kennisevenementen. De rapportages zijn onderverdeeld in drie focusonderwerpen:

1. Begrip van de 'missing middle'

     a.  Gezamenlijke inzet om financieringsbehoefte te identificeren.

     b. Op landelijk niveau: #ClosingTheGap serie. 

2. Financieren van de 'missing middle'

     a. Mezzanine-financiering voor 'dynamische ondernemingen'.

     b. Early-stage financiering voor ondernemingen geleid door jongeren.

     c. Gender lens-investeringen voor ondernemingen geleid door vrouwen.

3. Opschalen van 'missing middle' financiering

     a. Enabling entrepreneurship in frontier markets.

     b. Empowering Youth & Women Entrepreneurs in Frontier Markets.

1. Begrip van de 'missing middle'

a. Gezamenlijke inzet om financieringsbehoefte te identificeren

DGGF bouwt actief aan partnerschappen om de situatie voor de 'missing middle'-financiering te veranderen. DGGF heeft zijn kennis bijgedragen in de samenwerking met andere institutionele investeerders met een focus op 'missing middle'-financiering. Hierbij zijn kaders ontwikkeld die een gemeenschappelijk begrip van de problematiek hebben gecreëerd en de samenwerking hebben vergemakkelijkt.

Het segmenteren van ondernemingen om hun financiële behoeften beter te begrijpen

Kleine- en groeiende bedrijven (Engelse afkorting: SGBs) hebben een aanzienlijke positieve impact in opkomende economieën. Maar zij ondervinden moeilijkheden in het aantrekken van kapitaal om hun volledige potentieel te bereiken. Om deze 'missing middle' SGB-financieringsvraag te kunnen adresseren, moet deze grote en diverse markt beter begrepen worden. Daarnaast is het van belang schaalbare financieringsoplossingen te identificeren om te kunnen voldoen aan de diverse financieringsbehoeften van verschillende soorten SGBs.

DGGF heeft samen met de Collaborative for Frontier Finance, Omidyar Network en Dalberg Advisors een segmentatie-raamwerk ontwikkeld. Dit helpt investeerders, tussenpersonen en ondernemers beter door het complexe landschap van SGB-investeringen in ontwikkelende en opkomende markten te navigeren.

Door de SGB-markt te verdelen in meerdere 'missing middles', probeert de studie effectiever een diagnose te stellen van de financieringsbehoefte en vragen die bij verschillende soorten ondernemingen leven. Vervolgens kunnen de financieringsoplossingen die het meest nodig zijn om allerlei soorten ondernemingen te laten groeien beter opgeschaald worden om zodoende bij te dragen aan inclusieve economische groei:

#ClosingTheGap: Alternatieve routes voor het verstrekken van financiering aan de ‘missing middle’

Dit rapport over #ClosingTheGap biedt 5 alternatieve routes voor het verstrekken van financiering aan kleine en groeiende bedrijven (SGBs). Deze routes voldoen aan de uiteenlopende behoeften van elk segment van SGBs en investeerders. Hoewel bekend is dat SGBs cruciale factoren zijn voor inclusieve groei in opkomende markten, bestaat er nog steeds een breed scala aan onvervulde financieringsbehoeften.

Het rapport biedt nieuwe benaderingen voor het innoveren van traditionele financieringsmodellen. Daarnaast geeft het een kijk op de acties die stakeholders in deze ecosystemen kunnen ondernemen om deze benaderingen te ondersteunen. Het rapport is tot stand gekomen in opdracht van DGGF samen met het Omidyar Network, Argidius Foundation en Small Foundation:

b. Op landelijk niveau: #ClosingTheGap serie

ClosingTheGap is een kennisserie om relevante lokale/internationale belanghebbenden te informeren over DGGF-investeringen en om hun beslissingen te ondersteunen.

De serie onderzoekt de kenmerken en behoeften van lokale ondernemers, test veronderstellingen met betrekking tot het huidige financieringsaanbod en deelt inzichten in de positieve gevolgen voor de werking van het totale ecosysteem. Er wordt speciale aandacht besteed aan vrouwelijke en jonge ondernemers alsook aan ondernemers in fragiele staten.

De belanghebbenden brengen samen oplossingen in kaart om de belangrijkste lacunes aan te pakken, die de groei van lokale ondernemingen in het ecosysteem belemmeren. ClosingTheGap onderzoekt meerdere regio’s in de wereld.

2. Financieren van de 'missing middle'

a. Mezzanine-financiering voor dynamische ondernemingen

Mezzanine finance

DGGF speelt een actieve rol bij het inzetten van mezzanine-financiering als mogelijkheid voor de 'missing middle':

  • DGGF ondersteunt aanbieders van mezzanine-financiering via de investeringsportefeuille en het startkapitaal.
  • DGGF heeft de ontwikkeling van een mezzanine-studie ondersteund, waaruit een Masterclass- een combinatie van een opleiding en deal-coaching - voor professionele beleggers is voortgekomen.
  • DGGF leidt een werkgroep die mezzanine-financieringsverstrekkers en -investeerders in één collectief verzamelt - Collaborative for Frontier Finance.

Onderzoek naar mezzanine-financiering voor small-cap mkb

In de zoektocht naar nieuwe modellen om risicokapitaal te verstrekken, levert mezzanine-financiering een uniek product. Het combineert elementen van traditionele private equity en schuldfinanciering. Daarom is het een aanvullende optie in het mkb-financiering ecosysteem voor de 'missing middle'.

Mezzanine-financiering betreft een relatief jong en vrij complex segment in de wereld van impact investeren. Deze studie geeft meer inzicht in de specificaties, complicaties en de diversiteit ervan. Dit is cruciaal om zowel fondsbeheerders als investeerders te prikkelen innovatief te denken. Zo kunnen producten worden verbeterd en modellen worden opgeschaald.

Onderstaande studie is de eerste in haar soort, en vormt een eerste stap om 'small cap' mezzanine mkb-financiering uit te bouwen tot een zelfstandige beleggingscategorie:

Mezzanine Masterclass

Deze training is voor beleggingsprofessionals die hun productaanbod beter willen afstemmen op hun doelgroep en operationele markten door een gedifferentieerde aanpak ten opzichte van vreemd en eigen vermogen.

De training is gericht op de ontwikkeling van vaardigheden door deal structurering, gefaciliteerd door casestudies. Het leren wordt bevorderd door de verschillende ervaringen onder collega's, waaronder de trainer.

Blijf op de hoogte voor de volgende editie via onze nieuwspagina.

b. Early-stage financiering voor ondernemingen geleid door jongeren

Early stage finance

DGGF speelt een leidende rol bij het bedenken van meer duurzame financieringsmodellen in de early-stage fase:

  • DGGF ondersteunt meerdere aanbieders van startfinanciering via de investeringsportefeuille en de SC&BD-faciliteit (accelerators, angel netwerken, early-stage durfkapitaal fondsen).
  • DGGF heeft de ontwikkeling van een specifieke studie ondersteund, waaruit een cluster is voortgekomen onder één collectief verzamelt - Collaborative for Frontier Finance.

Betere toegang tot financiering voor startende ondernemingen in opkomende markten: lessen uit het veld

Veel kleine- en middelgrote bedrijven in ontwikkelingslanden hebben moeite om de financiële steun te krijgen die ze nodig hebben om te groeien. Zij worden vaak het 'missing middle' genoemd. Ze zijn de microfinanciering ontgroeid, maar hebben nog geen toegang tot reguliere financiële diensten. Hoewel de uitdagingen gelden voor alle 'missing middle' segmenten, worden vooral startende ondernemingen geconfronteerd met grote hindernissen. Het gebrek aan financiering vormt een grote belemmering voor hun groei.

In onderstaande rapport leest u hoe de schaalbaarheid en levensvatbaarheid van de financiering van 'early-stage' ondernemingen kan verbeteren. Het rapport eindigt met conclusies en biedt een reeks uitvoerbare aanbevelingen over hoe de levensvatbaarheid en schaalbaarheid van early-stage financieringen van bedrijfsfinancieringen in opkomende markten kunnen verbeteren:

Technische Assistentie om het ondernemerschapsprogramma Mella in Ethiopië te ondersteunen

Mella is een ondernemerschapsprogramma in Ethiopië en is gelanceerd door Novastar Ventures. Novastar Ventures is een in Afrika gevestigde durfkapitaalonderneming gericht op investeringen in Ethiopië, Kenia en Nigeria. Mella heeft steun van DGGF - Financieren lokaal mkb. Het virtuele platform van Mella verbindt een jong publiek met succesvolle ondernemers. Het inspireert hen in hun ambities om hun bedrijf te starten of te laten groeien:

Innovatieve benaderingen van angel investing in Afrika
Investeringen van angel-investeerders in Afrikaanse startups zijn de afgelopen jaren snel gegroeid. De snelle ontwikkeling van startup-ecosystemen resulteerde in een sterke toename van het aantal investeringsmogelijkheden. Enkele recente vroege tekenen van succes hebben de interesse van angel-investeerders over de hele wereld verder aangewakkerd. Deze toegenomen investeringsbereidheid wordt mogelijk gemaakt, en versneld door, nieuwe benaderingen van georganiseerd angel investeringen. Deze nieuwe innovatieve benaderingen combineren elementen van traditionele angel-investeringen, crowdfunding en durfkapitaal, en maken het voor angel-investeerders kostenefficiënter en gemakkelijker om te investeren in snel groeiende Afrikaanse ondernemingen. Dit Technische Assistentie (TA) aan verschillende angel-investeerders in Afrika. Dit artikel onderzoekt deze nieuwe benaderingen van georganiseerde angel investments en heeft tot doel het bewustzijn te vergroten rond de voortdurende noodzaak om te innoveren en om financiering toegankelijker te maken voor snelgroeiende Afrikaanse ondernemingen.

Paper about angel investing in Africa – December 2021 (pdf) 

Afrikaanse Angel Investment Enquête 2022
Dit onderzoek, in opdracht van DGGF en uitgevoerd door Briter Bridges in samenwerking met African Angel Business Network (ABAN) en African Angel Academy (AAA), onderzoekt de activiteiten en demografische achtergronden van angel investeerders die in heel Afrika actief zijn. Dit is de
eerste editie van een jaarlijkse serie die is besproken op de African Early Stage Investment Summit #AESIS 2022. De opname van de rondetafel op de Africa Early Stage Investor Summit is hier beschikbaar.

African Angel Investment Survey - November 2022 (pdf) 

c. Gender lens-investeren in door vrouwen geleide ondernemingen

DGGF report - Enabling entrepreneurship in frontier markets

DGGF heeft eigen kennis opgebouwd in gender lens-investering:

  • DGGF ondersteunt GLI-fondsen via de investeringsportefeuille en de SC&BD-faciliteit.
  • DGGF heeft de ontwikkeling van een specifieke studie ondersteund, waarin de definitie van het begrip 'bereikbaarheid van vrouwelijke ondernemers' is verfijnd.
  • DGGF werkt aan een uitgebreid aanbod aan technische assistentie rond het versterken van het genderbewustzijn van lokale financiële dienstverleners.

Voorzien in de financiële behoeften van bedrijven geleid door vrouwen in opkomende markten: Perspectieven van de DGGF-portefeuille

Maar liefst 70% van de mkb-bedrijven met vrouwelijke eigenaren in de formele sector in opkomende economieën krijgt niet of onvoldoende steun van financiële dienstverleners. Dit is een financieringskloof van ongeveer 285 miljard USD.

Met onderstaande studie wil DGGF de sector helpen om stappen te zetten met oplossingen met betrekking tot de financieringskloof voor vrouwelijke ondernemers:

Technische assistentie (TA) om Gender Lens-investeren te ondersteunen via het Alitheia IDF Fund

DGGF heeft Alitheia IDF-managers technische assistentie geboden om hun voorstel voor een fonds voor Gender Lens-investeren te verduidelijken en te versterken. Een van de resultaten van deze steun is onderstaande studie, geschreven door MEDA:

3. Opschalen van 'missing middle' financiering

a. Impact report: Enabling entrepreneurship in frontier markets

DGGF - Financieren lokaal mkb past een unieke ecosysteem benadering toe om lokale ondernemers te ondersteunen. DGGF richt zich op het hele ecosysteem van lokaal mkb door investeringen met technische assistentie en kennisdeling te combineren. 

In de afgelopen 5 jaar heeft DGGF - Financieren lokaal mkb een positieve impact geleverd in 60 landen. Er zijn onder andere 47.000 banen gecreëerd en meer dan 6.500 mkb’ers ondersteund, dankzij de bijdrage aan lokale financiële dienstverleners.

Wilt u weten hoe de unieke benadering van DGGF lokale impact creëert? Lees dan het rapport:

b. Conference report 'Closing the SME Finance Gap': Empowering Youth & Women Entrepreneurs in Frontier Markets

DGGF - Financieren lokaal mkb organiseerde op 1 oktober 2019 de conferentie 'Closing the SME Finance Gap: Empowering Young & Women Entrepreneurs in Frontier Markets' in het Compagnietheater in Amsterdam. Lees onderstaande rapport met de belangrijkste lessen en hoogtepunten van het event.