De impact van DGGF, financieren lokaal mkb, in 2020

Met een gericht mandaat om in frontiermarkten te opereren, is een impact aanpak vereist die de brede, lokale impact van onze activiteiten beoordeelt. Nadat we 2019 in grote lijnen volgens ons plan voor de lange termijn hadden afgesloten, zou 2020 een voortzetting van deze positieve ontwikkeling moeten worden, totdat de wereld werd getroffen door COVID-19. De onzekerheid die daarmee gepaard ging, trof economieën wereldwijd en trof onze portefeuille onevenredig. Terwijl de wereld ernaar streeft om sterker terug te komen in het post-COVID-tijdperk, kijken wij terug op de impact die in 2020 in onze portefeuille is waargenomen.

Trends in onze impact

Bij een uitgebreide evaluatie van het DGGF in 2020 is de impact geëvalueerd en zijn verdere mogelijkheden geïdentificeerd. Zo is onze toegevoegde waarde benadrukt in het bedienen van het 'missing middle' mkb-segment in frontiermarkten tijdens de pandemie. Verschillende begunstigden van zowel de DGGF- als de Seed Capital & Business Development-faciliteit (SC&BD) hadden overbruggingssteun in noodsituaties nodig. Deze overbruggingssteun is om ervoor te zorgen dat inspanningen voor ondernemers in gemarginaliseerde gemeenschappen konden worden voortgezet, een voorbeeld daarvan is de top up voor Cambodia Laos Myanmar Development Fund II (CLMDF II).

Vooruitgang is geboekt bij het bereiken van jonge ondernemers en ondernemers in kwetsbare staten. Voor het bereiken van jongeren heeft DGGF extra investeringen gedaan in fondsen die zich richten op jongeren met een risicokapitaalstrategie. Gericht op ondernemers in kwetsbare staten heeft DGGF in nieuwe landen zoals Burkina Faso geïnvesteerd. Hoewel het aantal vrouwelijke ondernemers in absolute cijfers is gestegen, is er sprake van een relatieve daling in onze portefeuille. Voor de nabije toekomst zijn we voornemens om vrouwelijke ondernemers en/of door vrouwen geleide fondsen te bereiken, bijvoorbeeld door ons te richten op fondsen met een expliciete genderstrategie.

Over het geheel genomen hebben we een netto toename gezien van gefinancierde mkb en ondersteunde banen, wat betekent dat de meeste fondsen in hun groeifase blijven, hoewel minder dan aanvankelijk verwacht. Momenteel financieren we bijna 9.300 kleine en middelgrote ondernemingen en ondersteunen we bijna 60.000 banen. De grootste toename van de werkgelegenheid is afkomstig van fondsen in Azië, terwijl DGGF het grootste blijft in Sub-Sahara Afrika.

Nieuwe indicatoren

Tevens kwam uit de evaluatie dat een sterkere nadruk op inclusieve ontwikkeling en systemische verandering noodzakelijk geacht werd om ons mandaat te blijven ontwikkelen. Daarom hebben wij doelstellingen voor inclusieve groei toegevoegd. Een deel van onze portefeuille heeft in 2020 feedback over deze doelstellingen geleverd, waaruit blijkt dat een aanzienlijk deel van het mkb actief is in plattelandsgebieden, waar zij meestal laaggeschoolde werknemers in dienst hebben en diensten aanbieden aan bevolkingsgroepen aan de onderkant van de piramide. Terwijl de pandemie heeft geleid tot grotere ongelijkheidsverschillen in de frontiermarkten, is het DGGF's missie om dit tij te keren en zich te richten op investeringen die de kwaliteit van leven voor iedereen verhogen.

Tekst gaat verder onder afbeeldingen

Beeld: ©ARF III
Beeld: ©APF
Beeld: ©Badia Impact Squared

In dit licht hebben wij ook drie nieuwe beleggingsfondsen uit Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten verwelkomd die op deze thema's inspelen. Deze nieuwe portefeuilles - African River Fund III (ARF III), Andes Plus Fund (APF) and Badia Impact Fund (BIF) - zullen zich actief richten op de ondersteuning van inclusieve groei door middel van bijvoorbeeld een genderbewuste beleggingsstrategie.

Impactvooruitzichten

De pandemie heeft ons gedwongen onze manier van werken aan te passen en prioriteiten te stellen. In plaats van ons te richten op uitbreiding van het fonds, hebben we de focus gelegd op het ondersteunen van de bestaande investeringen en hen door de crisis te navigeren. Desondanks heeft DGGF zijn bereik uitgebreid naar drie landen in 2020 - Burkina Faso, Malawi en Angola. Dergelijke uitbreidingen stellen ons in staat om een demonstratie-effect te blijven vervullen voor andere spelers op deze markt, iets wat nodig zal zijn om de frontiermarkten opnieuw op te bouwen in een post-COVID-tijdperk.