Gender Lens Strategie

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) zet zich in voor de verbetering van het financiële ecosysteem voor kleine en middelgrote ondernemingen die in ‘frontier’ markten actief zijn. Het vergroten van de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers is een strategische prioriteit. DGGF zet hiervoor een breed scala aan instrumenten in, waaronder:

  • Investeren in lokaal beheerde fondsen en financiële instituties
  • Seed capital
  • Technische assistentie bij pre- & post-investeringen
  • Ecosysteem support
  • Kennisontwikkeling
Impact monitor DGGF statistieken 2021
Beeld: ©DGGF jaarlijkse impact monitor, dec 2021.

Door deze inclusieve en bewust systemische aanpak is het DGGF gelukt om het ‘where’ en ‘how’ te identificeren in de manier om vrouwelijke ondernemers te bereiken. Via zijn investeringen heeft DGGF een praktisch inzicht verworven in de manier waarop lokale kapitaalverstrekkers het best kunnen worden ondersteund, om zo beter tegemoet te kunnen komen aan de financiële behoeften van vrouwelijke ondernemers. 

Vrouwelijke ondernemers zijn over de hele wereld strek ondervertegenwoordigd in de private sector. Onderzoek wijst uit dat een grotere participatie van vrouwen als ondernemers en in de beroepsbevolking gunstig zou zijn voor een duurzame groei van economieën wereldwijd*.

Vrouwen worden echter vaak over het hoofd gezien of gediscrimineerd door systemische vooroordelen in het ecosysteem van ondernemers, waardoor het aandeel van vrouwelijke ondernemers, waarin geïnvesteerd kan worden, nog steeds laag is. De redenen waarom fondsbeheerders en financiële instellingen vrouwelijke ondernemers niet financieren zijn divers en kunnen te maken hebben met een gebrek aan kansen voor vrouwen in termen van opleiding en staat van dienst, mannelijk georiënteerde vooroordelen en de gang van zaken in het investeringsproces, evenals een gebrek aan op maat gemaakte financiële producten. Vrouwen kunnen profiteren van betere toegang tot scholingsnetwerken en kansen om een trackrecord in investeringen op te bouwen

De aanpak van DGGF

DGGF, financieren lokaal mkb, heeft de ambitie om 28% vrouwelijke ondernemers** te bereiken middels financiering via lokaal beheerde fondsen. DGGF heeft een op maat gesneden productaanbod ontwikkeld met als doel de meest urgente obstakels in de financieringsketen aan te pakken. Om zo de grootste barrières te verwijderen die vrouwen ervan weerhouden geschikte financiering te verkrijgen om hun bedrijf te laten groeien. Samen met belangrijke partners wil DGGF meer financiering verschaffen en bewustzijn creëren om een systemische verandering van het financiële ecosysteem te bewerkstelligen ten voordele van vrouwelijke ondernemers, vrouwelijke werknemers en vrouwen in de waardeketen.

DGGF heeft de volgende prioriteitsgebieden geformuleerd: 

  • Organisaties gericht op vrouwen, ter ondersteuning van ondernemerschap (ESO's)

Er bestaan reeds aanzienlijke bewijzen van de specifieke uitdagingen waar vrouwelijke ondernemers voor staat wanneer zij een bedrijf willen starten of uit willen bouwen. Twee fundamentele kwesties moeten worden aangepakt: 1) de hoge mate van informaliteit en 2) de gendervooroordelen die de grootste en meest bekende acceleratie modellen kennen.

DGGF ondersteunt vrouwgerichte incubatiemodellen zoals Support Her Enterprise (SHE) en Innov’UP, die vrouwelijke ondernemers met technische assistentie helpen om hun bedrijf te registreren en te laten groeien en tegelijkertijd hun leiderschapsvaardigheden en hun netwerken om fondsen te werven vergroten. DGGF blijft partnerschappen met door vrouwen geleide netwerken onderzoeken, die een veilige leeromgeving kunnen bieden voor vrouwelijke ondernemers in achtergestelde economieën en kunnen bijdragen aan het wegnemen van belemmeringen voor vrouwelijke ondernemers.

DGGF SHE
Beeld: ©SHE Investments

SHE Investments

Vrouwelijke ondernemers Innov'up in Togo
Beeld: ©Innov'Up

Innov'Up

  • Nieuwe fondsmanagers en early-stage financiële instellingen voor ondernemingen met een genderlens

Financiële intermediairs met een expliciete genderlensstrategie hebben een grotere kans om vrouwelijke ondernemers te bereiken en een positieve impact te hebben op vrouwen die met het bedrijf werken. Dergelijke initiatieven zijn echter nog schaars en hebben vaak geen succes bij de fondsenwerving door een gebrek aan trackrecord en/of gemeenschappelijke werkgeschiedenis. DGGF is toegesneden op startende managers en financiers die een genderlensstrategie willen implementeren, zoals C4D, Acumen Latam Impact Ventures (ALIVE) en Alitheia.

Beeld: ©C4D

C4D

Beeld: ©Alithea

Alitheia

Voor managers van gender-lensfondsen die eerst een trackrecord willen opbouwen voordat ze een vervolgfonds opstarten, kan een pilot met DGGF Seed Capital helpen de investeringingsrisico’s te verminderen en katalyserend werken voor andere investeerders in het vervolgfonds. DGGF Seed Capital verstrekte pilot financiering aan Amam Ventures, het eerste Gender lens-fonds in Jordanië.

Beeld: ©Amam Ventures / Women in Business Arabia (WiBA)

Amam Ventures

Veel van de financiers in DGGF’s portfolio willen hun bereik onder vrouwelijke ondernemers vergroten, maar missen de kennis en ervaring om een genderlens strategie uit te voeren. Wij ondersteunen fondsbeheerders en financiële instellingen in onze portefeuille met technische assistentie om een genderlensstrategie te ontwikkelen of ondersteunen bij genderlensonderzoek en -producten gericht op vrouwelijke ondernemers. DGGF maakt gebruik van innovatieve stimuleringsmechanismen (impact-carry/rentekorting, TA) die de vergoeding voor de manager of de financieringskosten koppelen aan gender-lens doelstellingen. 

Steeds meer financiële instellingen waarlangs wij het MKB financieren, worden door vrouwen geleid of hebben vrouwelijke werknemers op partnerniveau. Uit onderzoek blijkt dat vrouwelijke investeerders eerder toegang hebben tot netwerken van vrouwelijke ondernemers en er eerder in slagen een vertrouwensrelatie met vrouwelijke ondernemers op te bouwen. DGGF is van mening dat vrouwen een ander perspectief en een andere aanpak bieden voor de financiering van MKB in ‘frontier’ markten en wil daarom de diversiteit op het niveau van fondsbeheerders en financiële tussenpersonen bevorderen.

  • Ontwikkelen en delen van kennis

Door het verzamelen van data en het verspreiden van kennisproducten over gender lens investeringen draagt DGGF bij aan een groter bewustzijn in het financiële ecoysteem.  

  • Interne afstemming

Om de doelstellingen van DGGF te waarborgen, is in 2020-2021 een interne beoordeling van het investeringsteam en de investeringsprocessen van DGGF uitgevoerd. Als gevolg daarvan zal genderevenwicht in teams en in de besluitvorming een constante zijn; personeelsleden en leden van het IC worden voortdurend geschoold over investeren met een genderlens. Bovendien zijn de screening- en Due Diligence-procedures voor investeringen van DGGF aangepast om ervoor te zorgen dat genderoverwegingen een consistente rol spelen tijdens het hele proces.

Verwijzingen

* = UN Secretary General’s High-Level Panel on Women’s Economic Empowerment, Leave No One Behind: A Call to Action for Gender Equality and Women’s Economic Empowerment. Available here.

** = Vrouwelijke ondernemers worden gedefinieerd zoals de IFC definitie:  ≥ 51% eigenaarschap door vrouwen; OR ≥ 20% vrouwelijke leden;, en (i) heeft ≥ 1 vrouw als CEO/COO/President/Vice President; en (ii) ≥ 30% van de ‘board of directors’ bestaat uit vrouwen, wanneer er zo’n soort bestuur bestaat.